Containers

Αποθήκευση & Διαχείριση

  • Φυσική παραλαβή
  • Ταυτοποίηση
  • Σήμανση
  • Εναπόθεση
  • Διαχείριση παραγγελιών
  • Συλλογή (τεμάχιο/κιβώτιο/παλέτα)
  • Μεταφορά /Παράδοση σε όλη την Ελλάδα
  • Διαχείριση ανά :
   • LOT
   • Production date
   • Expire date
   • Part No
   • Serial No/ IME
   • FIFO / LIFO – FEFO
   • Multiple Barcode per SKU

Η εταιρία μας είναι σε θεση να υλοποίησει όλες της σύγχρονες μορφές  διαχείρισης των προϊόντων σας.

 

Μεταφορές προϊόντων προς μεταπώληση ή χρήση

 • Από χώρους αποθήκευσης σε όλη την Ελλάδα
 • Από χώρους αποθήκευσης σε κατάστημα ή αποθήκη πωλητή
 • Κατ’ οίκον παράδοση (door-to-door)
 • Μεταφόρτωση (cross docking)

 

 

 

 

 

Airplane above containers
ServiceManage-ImportThirdCountries

Διαχείριση/Διεκπεραίωση εισαγόμενων από τρίτες χώρες

 • Εργασίες εκτελωνισμού
 • Τελωνειακή Αποθήκη
 • Τραπεζικές εργασίες
 • Μεταφορά σε αποθήκη

 

 

 

 

 

Reverse logistics

 • Συλλογή
 • Αναγνώριση
 • Μεταφορά σε αποθήκη ελέγχου (δευτερεύων χώρος)
 • Ποιοτικός Έλεγχος & Ποσοτικός Έλεγχος
 • Μεταφορά σε προηγούμενο στάδιο αλυσίδας (κύριος χώρος)
 • Ανασυσκευασία
 • Τύλιξη, δεματοποίηση
 • Ετικετοποίηση
 • Αναδιανομή & επαναδρομολόγηση

 

 

 

Warehouse
Handshake

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Μελέτες χώρων και διαδικασιών logistics
 • Σχεδιασμός βέλτιστων λύσεων
 • Μελέτες οργάνωσης και ανασχεδιασμού εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Προτάσεις για προληπτικές ενέργειες (proactive), π.χ. δημιουργία business analysis service
 • Δημιουργία λύσεων κατά παραγγελία (on demand), ειδικά σε εφαρμογές ΙΤ

 

 

 

 

 

 

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες – 4PL

 • Οργάνωση υπηρεσιών logistics για τρίτους
 • Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης Logistics για τρίτους
 • Απογραφές για τρίτους
 • Τηλεφωνικό κέντρο & Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για τρίτους, σύμφωνα με τα εκάστοτε εμπορικά δεδομένα

 

 

 

 

Clark with containers
Illustration of quality control

Πολιτική Ποιότητας

Βασικός στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Logistics Solutions αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές και τους κανόνες που διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρίας καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών της.

Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρίας είναι:

 • Η τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων τα οποία η Εταιρία τηρεί.
 • Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω γραπτών συμβάσεων/ συμφωνιών με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους
 • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις τόσο της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8/1348/2004 που αφορούν τον «Καθορισμό Συστήματος Ποιότητας των Εταιριών Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» .
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών

Οι αρχές του συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις του εμπορικού κόσμου, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Όλα τα τμήματα της Logistics Solutions έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της Logistics Solutions να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας. με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.

Οι υπηρεσίες μας συνοδεύονται από:

 • Υπεύθυνο πωλητή μας αφοσιωμένο σε σας
 • Track & Trace (ιχνηλασιμότητα βάση Προτύπου SSCC)
 • Online αναφορές (web based)
 • KPIs – Key performance indicator
 • POD – Proof of Delivery (ανάλογα την απαίτηση, απλό ή και ηλεκτρονικό)
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών (e-library on demand)
 • Κοστολόγιο αναλυτικά ανά δραστηριότητα και αντίστοιχη τιμολόγηση
 • EDI – Electronic data interchange
  • XML, ACSII, ANSI x12, Flat file, iDOC, EDIFACT, Web Services, FTP

 

 

 

 

 

 

package delivery